تصاویر مربوط به پروژه راه اندازی تاسیسات ذخیره سازی میعانات گازی عسلویه

تصاویر مربوط به پروژه راه اندازی تاسیسات ذخیره سازی میعانات گازی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)