گواهینامه ها

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

 

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری


 

گواهینامه ثبت علامت

 

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران 

 

پروانه عضویت انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب ایران

 

گواهینامه عضویت انجمن بازرسی غیر مخرب ایران

 

گواهینامه عضویت اتاق بازرگانی

 

گواهینامه حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی