بهداشت, ایمنی ومحیط زیست HSE

 • مشاوره و کارهای اجرایی HSE در کلیه مراحل پیش راه اندازی، راه اندازی و بهره برداری .

 

 • مشاوره درزمینه انتقال دانش فنی ایمنی ،بهداشت حرفه ای، محیط زیست و بازرسی فنی .

 

 • مشاوره درخصوص استقرارسیستمهای مدیریت  IMS , HSE-MS .

 

 • مشاوره درتامین تجهیزات حفاظت فردی، اعلام و اطفاء حریق،امداد و نجات و لوازم ایمنی صنعتی .

 

 • ارائه خدمات مهندسی درخصوص بهداشت حرفه ای، طب کار، محیط زیست و ایمنی صنعتی .

 

 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه های آتش نشانی، انرژی های نو، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران .

 

 • طراحی و استقرارمديريت واحد HSE درمراكزصنعتی، پالایشگاهی و پروژه ها بصورت پيمانكاري .

 

 • انجام کلیه خدمات بازرسی های ایمنی , شناسایی خطرات در پروژه های صنعتی .

 

 • ارزیابی کمی و کیفی ریسک پروژه های صنعتی دربخش های خشکی و دریا .

 

 • انجام مطالعات ارزیابی اثرات توسعه برمحیط زیست EIA .

 

 • ارائه برنامه سیستم مدیریت زیست محیطی EMS .

 

 • ارزیابی راهبردی محیط زیست SEA .

 

 • طراحی و تدوین HSE PLAN .

 

 • ممیزی و ارزیابی عملکردHSE .

 

 • مدیریت ونظارت بر پروژه های زیست محیطی .

 

 • ارایه راه کارهای کنترل و پیشگیری خطرات محیط کار .

 

 • تهیه وتدوین کلیه روشهای اجرایی، دستورالعملها، آیین نامه ها و مقررات ایمنی و حفاظتی HSE .

 

 • تامين نيروهاي متخصص HSE , آتش نشان و راهبری مراکزایمنی, بهداشت کارو ایستگاههای آتش نشانی .

 

اخذ مجوزازسازمان محیط زیست جهت واحدهای صنعتی قبل از احداث با رعایت مسائل محیط زیست .