HSE

مشاوره و کارهای اجرایی HSE در کلیه مراحل پیش راه اندازی، راه اندازی و بهره برداری . مشاوره درزمینه انتقال دانش فنی ایمنی ،بهداشت حرفه ای، محیط زیست و بازرسی فنی . مشاوره درخصوص استقرارسیستمهای مدیریت IMS , HSE-MS . مشاوره درتامین تجهیزات حفاظت فردی، اعلام و اطفاء حریق،امداد و نجات و لوازم ادامه